Site Loader

Zamówienia publiczne to ogromna szansa dla firm, aby zdobyć nowe kontrakty, które przekładają się na nowe źródła finansowe. Podjęcie walki o zdobycie nowego kontraktu nazywane jest zamówieniem publicznym albo przetargiem. Tak więc przetarg to szereg czynności, które leżą zarówno po stronie zamawiającego, czyli osoby ogłaszającej postępowanie, a także wykonawcy, czyli osoby, która przystępuje do przetargu. Rezultatem jest podpisanie umowy przez obie strony. Zamówienia publiczne podzielić można na przetargi budowlane, na usługi oraz na dostawę.

W jakim celu organizowane są przetargi?

Przetargi budowlane, a także na usługi i na dostawę organizuje się po to, aby środki publiczne, które są przeznaczone na konkretny cel, były wydane rozsądnie i celowo. Jednocześnie musi być zachowany wysoki poziom świadczonej usługi. Zamawiający, który ogłasza przetarg, może w ramach tych środków kupić towar, albo usługę. Uczestniczenie w przetargach to najłatwiejsza droga do zdobycia takich kontraktów, które pasować będą do profilu prowadzonej działalności. Wszystkie przetargi mają ta zaletę, ze przeprowadzane są na jasnych zasadach i każdy ma równe szanse. Trudnością jest to, ze trzeba cały czas szukać informacji o przetargach.

Rodzaje postepowań przetargowych

Zamówienia publiczne to ogromna szansa dla firm, aby zdobyć nowe kontrakty, które przekładają się na nowe źródła finansowe.

Przetargi mogą być nieograniczone i polegają na tym, że każdy zainteresowany może złożyć ofertę. Przetargi ograniczone rozpoczynają się od publicznego ogłoszenia, jednak w tym wypadku wykonawcy składają wnioski o możliwość do udziału w przetargu.

Negocjacje z ogłoszeniem odbywają się w ten sposób, że osoby zainteresowane składają oferty wstępne. Potem następują negocjacje, a po nich zaproszenie do składania ofert.

Dialog konkurencyjny to nowe postepowanie przetargowe. składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na tym, że wykonawcy składają wnioski o możliwość przejścia do następnego etapu. Drugi etap to rozmowa zamawiającego z wybranymi kandydatami, którzy na koniec składają oferty. Zamówienia z wolnej ręki są taką formą zamówienia, gdzie zleceniodawca negocjuje warunki umowy z wybranym wykonawcą. Ostatnią dopuszczalną formą przeprowadzenia przetargu jest licytacja elektroniczna. Wygląda to w ten sposób, że zamawiający umieszcza na stronie internetowej formularz, który pozwala osobom zainteresowanym złożyć ofertę. Ofertę składa się w czasie rzeczywistym, dlatego wykonawca musi być cały czas online.

Istnieją także konkursy, w których zlecający zobowiązuje się do wypłacenia nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd pracy.

Post autora: Bartek