Site Loader

Zamówienia publiczne IT – przetargi na oprogramowanie w Polsce to jeden z głównych elementów polskiego rynku IT. Szacuje się, że w 2017 roku wartość takich zamówień wyniosła ponad 4 mld złotych. W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost liczby przetargów, a także ich wartości. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w sektorze publicznym, gdzie przyznane kontrakty często obejmują duże projekty informatyczne. Największe zamówienia publiczne IT pod względem wartości szacowanej na dzień ogłoszenia przetargu dotyczyły następujących projektów: platformy e-commerce dla sklepów spożywczych, systemu informatycznego dla administracji publicznej, bankowości internetowej oraz tworzenia aplikacji mobilnych.

Z uwagi na rosnące potrzeby polskiego rynku IT oraz liczbę nowych projektów informatycznych, które powstają w sektorze publicznym i prywatnym, przewiduje się dalszy wzrost wartości zamówień publicznych IT w Polsce.

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: największe wydatki w sektorze finansowym

Podczas ostatniego kwartału 2019 roku, w sektorze finansowym na zamówienia publiczne przeznaczono łącznie 1,16 mld złotych. Z tego blisko 60% to koszty związane z oprogramowaniem. Największa część wydatków – ponad 700 mln złotych – przeznaczona została na przetargi na systemy informatyczne. W tym obszarze najwięcej pieniędzy wydano w bankach i instytucjach finansowych. Drugim co do wielkości sektorem, który dużo inwestuje w IT, jest administracja publiczna. W tym obszarze wydatki na oprogramowanie sięgnęły ponad 300 mln złotych w 2019 roku.

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: jakie szanse dla polskich firm?

Oprogramowanie jest produktem, który można wykorzystywać w różnych gałęziach przemysłu i sektorach usług. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zamówień na oprogramowanie dla sektora publicznego, gdzie polskie firmy mają szansę ubiegać się o kontrakty. Zamówienia publiczne na IT to głównie przetargi na licencje, wdrożenia systemów informatycznych oraz usługi związane z ich utrzymaniem.

W ostatnim okresie tendencja ta utrzymuje się, a polskie firmy mogą liczyć na realizację coraz większej liczby projektów. Największe szanse mają te podmioty, które dysponują doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim. Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatów potwierdzających spełnianie wymogów określonych norm.

Oprogramowanie jest produktem, który można wykorzystywać w różnych gałęziach przemysłu i sektorach usług

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: czy warto inwestować?

W ostatnich latach liczba przetargów na oprogramowanie w Polsce gwałtownie wzrosła. W 2017 roku było ich ponad 1600, a w 2016 – prawie 1400. Wzrost ten jest związany ze zmianami w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Zmiany te umożliwiły zamawiającym (głównie instytucjom publicznym) korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych i inwestowanie w innowacyjne rozwiązania.

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: analiza rynku

Polska branża IT i telekomunikacji warta jest ponad 83 mld dolarów. Wizja rozwoju na lata 2014-2020 zakłada, że sektor ten będzie rósł w tempie 4,5% rocznie. Z tego powodu duży nacisk kładzie się na inwestowanie w nowoczesne technologie.

Zamówienia publiczne IT są istotnym elementem gospodarki narodowej. W 2017 roku Polska była czwartym krajem pod względem wartości przetargów na oprogramowanie w Europie. W 2018 roku wartość rynku zamówień publicznych IT wyniosła 19,4 mld zł, a liczba przetargów była o 12% większa niż w 2017 roku.

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: komentarze ekspertów

Przetargi na oprogramowanie w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm świadczących usługi IT. Jest to spowodowane głównie rosnącymi wymaganiami klientów, którzy oczekują od dostawców nowoczesnych i skutecznych rozwiązań. W ostatnim czasie eksperci zauważyli również wzrost liczby przetargów na oprogramowanie, które są oferowane przez polskie firmy.

Jedną z najważniejszych zalet przetargów na oprogramowanie jest to, że pozwalają one uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu możliwe jest lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klienta. Co więcej, przetargi na oprogramowanie umożliwiają również porównanie ofert różnych dostawców i wybranie tej najbardziej atrakcyjnej.

Należy jednak pamiętać, że przetargi na oprogramowanie wiążą się także z pewnymi wadami. Jedną z nich jest fakt, że proces ich przygotowania i realizacji może być czasochłonny i skomplikowany. Dodatkowo, często wiąże się to także z dużymi kosztami. Dlatego też decyzja o tym, czy warto brać udział w przetargu powinna być dokładnie przemyślana.

Przetargi na oprogramowanie w Polsce: co dalej?

Według ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przetargi na oprogramowanie mają służyć zwiększeniu konkurencji wśród dostawców usług IT. Taki postępowanie powinno prowadzić do obniżenia cen usług IT, a także zwiększyć jakość świadczonych usług. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie projekty IT można podzielić na małe części i rozbiórkowe. W takich przypadkach konkurencja może nie być tak duża, a ceny mogą być wysokie.

Post autora: Bartek