Site Loader

Przetargi ogłaszane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych to jedno z ważniejszych źródeł pozyskiwania zleceń przez firmy z różnych branż. Przedsiębiorcy, którzy chcą skutecznie konkurować z innymi podmiotami na rynku, powinni trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, gdzie, kto i kiedy właśnie ogłosił przetarg.

Zamówienia publiczne w pigułce

Przetargi kojarzą się najczęściej z działalnością podmiotów publicznych takich jak samorządy i podległe im instytucje. Drugą grupą są jednostki działające na skalę ogólnopolską, prowadzone przez organa administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie itp.).

Tym, co łączy się wszystkie jest fakt dysponowania publicznymi pieniędzmi pochodzącymi z obowiązkowych podatków, składek itp. Dlatego, jeśli którykolwiek ze wspomnianych wcześniej podmiotów chce wydać środki na wybrany przez siebie cel, musi to zrobić w sposób transparentny i zgodny z przepisami.

W praktyce oznacza to, że duża część publicznych środków wydawana jest w formie zamówień publicznych. Sposób ich przeprowadzania określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Dokument ten, razem z tzw. aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) określa m.in. rodzaje zamówień publicznych oraz wymagania, jakie muszą spełniać zarówno firmy, które o zamówienie się starają, jak i jednostki, które występują w roli zamawiającego.

Przetargi ogłaszane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych to jedno z ważniejszych źródeł pozyskiwania zleceń przez firmy z różnych branż

Przetargi jako najpopularniejsze formy udzielania zamówień publicznych

Jak już wspomnieliśmy, jedną z kluczowych funkcji ustawy Prawo zamówień publicznych jest określenie trybu udzielania tych zamówień. Istnieje ich kilka:

  • przetarg ograniczony,
  • przetarg nieograniczony,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • licytacja elektroniczna,
  • zamówienie z wolnej ręki.

Specjalnym trybem udzielania zamówień jest konkurs. Ta forma często dotyczy np. zamówień związanych z wykonaniem projektów architektonicznych.

Do najpopularniejszych sposób wyłaniania wykonawców przez jednostki dysponujące publicznymi środkami zdecydowanie należą przetarg nieograniczony (w którym swoje oferty mogą składać wszyscy zainteresowani) oraz przetarg ograniczony (chętni najpierw składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; oferty przetargowe mogą składać dopiero po otrzymaniu zaproszenia do przetargu).

Jakich gałęzi gospodarki dotyczą przetargi?

Na terenie całego kraju liczba podmiotów zobligowanych do ogłaszania przetargów jest naprawdę duża. Wystarczy wspomnieć, że muszą to robić wszystkie samorządy w kraju (gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu, województwa). Wiele osób z przetargami może kojarzyć głównie inwestycje takie jak budowa drogi, szkoły czy boiska.

W rzeczywistości jednak branża budowlana jest tylko jedną z wielu, które mogą być zainteresowane udziałem w publicznych przetargach. Śmiało można powiedzieć, że duża część firm w naszym kraju ma szansę na znalezienie w ogłoszeniach o przetargach takiego, w którym może wystartować, oferując swoje towary lub usługi. Może być to np. przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do urzędu, nowego oprogramowania, ławek i stolików do szkoły czy np. materiałów promujących dany samorząd.

Dlaczego warto uczestniczyć w przetargach?

Różnorodność postępowań przetargowych to tylko jeden z powód, dla którego warto je śledzić oraz brać w nich udział. Inną, równie ważną przyczyną, jest możliwość współpracy z podmiotami, które są jednymi z najpewniejszych płatników na rynku. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy gospodarka przeżywa perturbacje, ale nie tylko. Jedną z najpowszechniejszych bolączek życia gospodarczego w Polsce są zatory płatnicze. W przypadku klienta, który jest publicznym podmiotem, ryzyko wystąpienia opóźnień w płatnościach jest stosunkowo niewielkie.

Oczywiście nie są to wszystkie powody, dla których warto trzymać rękę na pulsie i śledzić ogłoszenia o przetargach. Pomocne mogą się tu okazać różnego rodzaju portale gromadzące w jednym miejscu tego typu dane i udostępniające je (najczęściej odpłatnie) swoim klientom. Oprócz informacji o samych przetargach ogłaszanych w Polsce (a często też na terenie całej UE), można znaleźć w nich np. bazę wiedzy nt. prawa zamówień publicznych. Niektóre portale posiadaczom abonamentów oferują też np. dostęp do indywidualnych porad ekspertów.

Post autora: Bartek